دریا شود آن رود که پیوسته روان است

هدف زندگانی آن است که تمامی توانایی های بالقوه خود در مقام انسان را شکوفا و بهترین خویشتن خویش و نیز بیشترین رشد و شکوفایی را از خود ظاهر سازد.

????? ??? ?? ۱۳۸٩/٢/۱???? ۸:٢٠ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |