دریا شود آن رود که پیوسته روان است

شبی، نوه پیرمرد سرخ پوستی از وی درمورد کشمکش و نزاع موجود درنهاد آدمیان سوال نمود،

او در جوابش گفت: "این نبرد، مبارزه بین دو گرگی است که همواره در درونمان جریان دارد."

و ادامه داد:

یکی از گرگها، شر و بدی

و یا همان عصبانیت، حسادت، حزن، حسرت، حرص و آز، نخوت، خودخواهی، گناه، خشم، دروغ، دنائت، غرور کاذب و برتری جویی است،

و گرگ دیگر، خیر و نیکی

یا همان شادی، صلح، عشق، آرامش، تواضع، مهربانی، خیرخواهی، یک دلی، بخشندگی، صداقت، شفقت و ایمان است

پسرک بعد از دقیقه ای تامل، از پدر بزرگش پرسید: "در نهایت کدام یک از این گرگها، پیروز میدان است؟

پدر بزرگ پاسخ داد : هر کدام که تو غذایش دهی

????? ??? ?? ۱۳۸٩/۳/٤???? ۸:٥۱ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |