دریا شود آن رود که پیوسته روان است

خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد ،
قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمان افکنم
تا از انها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار میکنند
نه از انها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند .
دکتر شریعتی

????? ??? ?? ۱۳۸٩/۳/٧???? ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |