دریا شود آن رود که پیوسته روان است

I asked God to take away my pain.

God said, No. It is not for me to take away, but for you to give it up.

I asked God to make my handicapped child whole.

God said, No. Her spirit was whole, her body was only temporary.

I asked God to grant me patience.

God said, No.

Patience is a by-product of tribulations; it isn't granted, it is earned.

I asked God to give me happiness.

God said, No. I give you blessings. Happiness is up to you.

I asked God to spare me pain.

God said, No. Suffering draws you apart from worldly cares and brings you closer to me.

I asked God to make my spirit grow.

God said, No.You must grow on your own, but I will prune you to make you fruitful.

I asked for all things that I might enjoy life.

God said, No. I will give you life so that you may enjoy all things.

I ask God to help me LOVE others, as much as he loves me

 

 

 

دعای زیبا

 

از خدا خواستم عادت های زشت را ترکم بدهد .

 

خدا فرمود : خودت باید آنها را رها کنی.

 

از او خواستم روحم را رشد دهد .

 

فرمود : نه تو خودت باید رشد کنی .

 

من فقط شاخ و برگ اضافی ات را هرس می کنم تا بارور شوی .

 

از او خواستم لااقل به من صبر عطا کند .

 

فرمود : صبر حاصل سختی و رنج است .

 

عطا کردنی نیست ، آموختنی است .

 

گفتم : مراخوشبخت کن .

 

فرمود : " نعمت " از من خوشبخت شدن ازتو .

 

از خدا خواستم کمکم کند همان قدر که او مرا دوست دارد ، من هم دیگران را دوست بدارم .

 

????? ??? ?? ۱۳٩٢/٦/۱۱???? ٩:۳٢ ‎ق.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |