دریا شود آن رود که پیوسته روان است

قواعدی که همه به آن نیاز دارند و زندگی بدون آن مزه ای ندارد .

 

با یقین و إطمینان مؤمن باش . و تنها شعارت را خشنودی پروردگار قرار بده .

 

هدف را فراموش نکن ، وسرآغاز اعمالت را نیت صادق قرار بده .

 

با آرامش بخواب ، و آن را پشتیبانه ای برای بیداری بگذار .

 

در امورات زندگی با احتیاط عمل کن ، تا هیچ وقت با شکست روبرو نشوید .

 

نفس خود را بر کار مورد نظر آموزش بده ، وبا جدیت آن را إجرا کن .

 

قلبت را با ترازوی ربانی میزان کن .

قلب

در تمام زمینه ها مادیات را وسیله قرار بده ، و وسیله را با هدفهای فاسد معیوب نساز .

 

 

????? ??? ?? ۱۳٩٢/۱٢/۱???? ۳:٠٦ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |