دریا شود آن رود که پیوسته روان است

 

۱- راز آرامش درون خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.۲- راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.۳- راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است،  ...گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.۴-راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ذهنی و معنوی.۵-راز آرامش درون در دل نبستن است،این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.۶-راز آرامش درون در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.۷-این را بدان که شادی در درون تو جای داردو نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .۸- راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.۹-راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی، اما می توانی خودت را تغییر دهی.۱۰-راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.۱۱- راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.۱۲- راز آرامش درون در یک زندگی ساده است، ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.۱۳- راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.۱۴- راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.۱۵- راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.۱۶- راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.۱۷- راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.۱۸- راز آرامش درون در گله مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.۱۹- راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.۲۰- راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.۲۱-  راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.۲۲- راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.۲۳- راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.۲۴- راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی.۲۵-راز آرامش درون در بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجان.۲۶- راز آرامش درون، کار کردن درکناردیگران است، نه در مقابل آنها.


????? ????
????? ??? ?? ۱۳٩٠/۱٢/٤???? ٥:۳۱ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |