دریا شود آن رود که پیوسته روان است

بهترین چیزهای زندگی مجانی اند!!!

????? ??? ?? ۱۳٩٠/۱/۱٥???? ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |

اگر

 B   C   D   E   F   G   H   I  J   K  L  M   N  O  P  Q  R  S  T  V   X  Y  Z

برابر باشد با

۲۶  ۲۵  ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰  ۱۹  ۱۸ ۱۷ ۱۶  ۱۵ ۱۴  ۱۳ ۱۲  ۱۰۱۱ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳  ۲  ۱

HARD WORK (  تلاش سخت )

H +A+R+D+W+O+R+K

 ۹۸٪ = ۱۱+ ۱۸ + ۱۵+ ۲۳ + ۴ + ۱۸ + ۱ +۸  

 

KNOWLEDGE (دانش  )

K+N+O+W+L+E+D+G+E

۹۶٪ = ۵ + ۷ + ۴ + ۵ + ۱۲ + ۲۳ + ۱۵ + ۱۴ + ۱۱

 

LOVE (  عشق)

L+O+V+E

 ۵۴٪ = ۵  + ۲۲ + ۱۵ + ۱۲

 

LUCK ( شانس )

L+U+C+K

۴۷٪ = ۱۱ + ۳ + ۲۱ + ۱۲

 

همه ما فکرمی کردیم اینها بهترین ها باشند نه؟؟

 

پس چه چیزی 100% را می سازد ؟

 

MONEY  ( پول )

M+O+N+E+Y

 ۷۲٪ = ۲۵ + ۵ + ۱۴ + ۱۵ + ۱۳

 

LEADERSHIP (  رهبری)

L+E+A+D+E+R+S+H+I+P

۸۹ ٪ = ۱۶ + ۹ + ۱۹ + ۱۸ + ۵ + ۴ +۱ +۵ +۱۲

 

هر مشکلی راه حلی دارد ، شاید فقط لازم است نگرشمان را عوض کنیم !

برای رسیدن به اوج 100%

روی چه چیزی کار کنیم ؟

 

ATTITUDE ( نگرش )

A+T+T+I+T+U+D+E

۱۰۰ ٪ = ۵ + ۴ + ۲۱ + ۲۰ + ۹ + ۲۰ + ۲۰ + ۱

اگر نگرش ما به زندگی و گروه وکارمان عوض شود زندگی 100% خواهد شد؟ !!

نگرش همه چیز را تعیین می کند

????? ??? ?? ۱۳٩٠/۱/۱٥???? ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |