دریا شود آن رود که پیوسته روان است

با خود پیمان ببندید ،آنقدر قوی شوید که هیچ چیز  و هیچ چیز و هیچ چیز آرامش ذهنتان را به هم نریزد.

با خود پیمان ببندید، در هر گفتگویی کلامی از سلامتی ، شادی ، و ثروت را بر زبان جاری سازید.

با خود پیمان ببندید، همواره توانایی های دوستانتان را به آنها یاد آور شوید(حس خوب مفید بودن  را برای دوستانتان بوجود بیاورید)

با خود پیمان ببندید ،نیمه روشن هر چیز را بنگرید ،آنگاه تاریکی کنار رفته و رویاهایتان تحقق میابد.

با خود پیمان ببندید ،به بهترین فکر کنید ، برای بهترین کار کنید و فقط بهترین را بخواهید.

با خود پیمان ببندید، مشتاق موفقیت دیگران باشید ،آنچنان که گویی آن موفقیت از آن شماست.

با خود پیمان ببندید ، یاشتباهات گذشته را فراموش کنید و به سوی دست یافته های بزرگتر در آینده حرکت کنید .

با خود پیمان ببندید ، به تمام موجودات زنده با لبخند نگاه کنید.

با  خود پیمان ببندید ، آنقدر برای رشد و تعالی خود زمانی صرف کنید ، تا زمانی برای انتقاد کردن از دیگران نداشته باشید.

با خود پیمان ببندید، برای ناراحتی صبور،برای ترس قوی ، و در برابر خشم متین باشید.

با خود پیمان ببندید ، که بهترین باشید و به دنیا یگویید که بهترینید.

تا زمانی که اعمالت بهترین بودن تو را حفظ می کند ،تمام کائنات گویی در دستان توست...

????? ??? ?? ۱۳۸٩/٩/۸???? ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |